Zagrożenia związane z pracą kierowcy mogą być spowodowane szeregiem różnych czynników. Ważnym jest, by każdy kierowca samochodu ciężarowego miał świadomość, na jak wiele różnych urazów i wypadków jest on narażony przez fakt wykonywania takiej a nie innej pracy. Przed podjęciem zatrudnienia w charakterze kierowcy w Olsztynie, kierowca Olsztyn, udało mi się zebrać i skatalogować wszystkie czynniki wpływające na pracę kierowcy:

CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI

 • Przewrócenie się załadowanego pojazdu w wyniku defektu mechanicznego, trudnych warunków drogowych lub nadmiernej prędkości, zderzenia czołowego – możliwość utraty życia.
 • Wchodzenie do kabiny kierowcy i wychodzenie z niej – możliwość urazów  w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
 • Wykonywanie takich funkcji kierowcy samochodu ciężarowego, jak naprawy w terenie, zmiana kół, luzowanie pasów i lin mocujących – możliwość urazów ciała, powstania przepukliny.
 • Wystające, nieosłonięte elementy pojazdu lub ładunku – możliwość urazów ciała w wyniku przypadkowego uderzenia o nie.
 • Długotrwałe prowadzenie pojazdu, szczególnie nocą, prowadzenie pojazdu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i drogowych, w ulicznych korkach – możliwość urazów  w wyniku wypadków drogowych.
 • Spaliny, w tym zawarty w nich tlenek węgla – możliwość ostrego zatrucia.
 • Materiały wybuchowe i łatwopalne, substancje bardzo toksyczne stanowiące ładunek – możliwość ostrego zatrucia oraz poparzeń na skutek pożaru.
 • Nadmiernie napompowane opony – możliwość urazów na skutek eksplozji.
 • Inne pojazdy lub urządzenia wspomagające operację załadunku lub rozładunku – możliwość urazów na skutek przygniecenia, uderzenia.

CZYNNIKI FIZYCZNE

 • Nadmierny hałas i/lub niskoczęstotliwościowy spowodowany pracą silnika – możliwość uszkodzenia słuchu.
 • Promieniowanie jonizujące stwarzające zagrożenie w czasie transportu m.in. radioizotopów – możliwość napromieniowania.
 • Bezpośrednie i odbite promieniowanie słoneczne – możliwość zmian skórnych i chorób oczu.
 • Zmienne warunki atmosferyczne niska lub wysoka temperatura, łączne działanie temperatury, wilgotności i wiatru oraz narażenie na nagłe zmiany temperatur po wyjściu z klimatyzowanej kabiny – możliwość udaru cieplnego, odmrożeń, chorób układu oddechowego i chorób reumatycznych.
 • Wibracje ogólne, których źródłem jest pojazd – możliwość zaburzeń w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

 • Różnorodne substancje chemiczne w postaci stałej, ciekłej i gazowej stanowiące materiał przewozowy – możliwość ostrych i przewlekłych zatruć.
 • Różne substancje i preparaty chemiczne stosowane w związku z eksploatacją samochodu m. in. płyn hamulcowy, elektrolit, olej napędowy, benzyna, środki czyszczące, środki zapobiegające zamarzaniu – możliwość podrażnienia, zapalenia skóry, egzemy, przewlekłych zatruć.
 • Benzyna, ropa a także spaliny zawierające tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, węglowodory, w tym rakotwórczy benzen i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – możliwość ostrego lub przewlekłego zatrucia.
 • Pył i kurz powstające podczas prowadzenia samochodu po nie asfaltowanych drogach – możliwość chorób układu oddechowego.